Algemene voorwaarden

TERMEN

Daphne Langedijk
hierna genoemd: “De Coach”

Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Daphne Langedijk een overeenkomst sluit tot het verzorgen van hypnose sessies en trajecten ongeacht of opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt.
hierna genoemd: “De Klant”

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de coach.
Van deze algemene voorwaarden kan alleen, na overleg, schriftelijk worden afgeweken.
Eventuele voorwaarden eigen aan de klant zijn uitgesloten.

De algemene voorwaarden zijn hoe dan ook verondersteld aan de klant overgemaakt. Ze kunnen op eenvoudig verzoek aan de klant worden bezorgd.

 

MISSIE

Ik verbind mij ertoe al mijn kennis en ervaring te gebruiken om u zo goed mogelijk te helpen met het gestelde probleem en om u op de best mogelijke manier in hypnose te brengen. op gelijkaardige manier verwacht ik ook uw inzet. de kans van slagen hangt evenveel van uw inzet af als de mijne. slaagkans is dan ook zo goed als gegarandeerd als u mijn instucties voor, tijdens en na de hypnose goed opvolgd. Hypnose is een samenwerking tussen therapeut & klant.

 

VERKLARING

De coach verklaart hierbij de reguliere geneeskunde als basis te beschouwen van de gezondheidszorg.De coach kan/mag geen medische diagnoses of analyses in vraag stellen.
De dienstverlening van de coach zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en aanvullend bij de reguliere geneeskunde.

De dienstverlening van de coach vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan de coach geen verantwoordelijkheid opnemen. Indien de klant medische klachten of twijfels heeft, dient de klant steeds eerst zijn arts te raadplegen.
Bent u in behandeling bij een arts dient de klant dit vooraf uitdrukkelijk te vermelden aan de coach.

Door de aard van de dienstverlening van de coach en de nadrukkelijke inbreng van de klant streven beide partijen naar een betere bewustwording en verandering bij de klant. De klant bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces.

Adviezen van de coach zijn voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant.

BEROEPSGEHEIM

De coach is gebonden aan het beroepsgeheim.
Alles wat in het contact tussen coach en klant besproken wordt, is en blijft vertrouwelijk.
De coach deelt het besprokene nooit met derden, tenzij de klant uitdrukkelijk toestemming geeft om te overleggen met een arts.

 

DE HYPNOSESESSIE

Een coachinggesprek duurt maximum 75 minuten. Tijdens elke sessie is er ruimte voor 1 thema.

 

DATUM EN TIJD INDIVIDUELE BEGELEIDING

De klant doet er alles aan om de gemaakte afspraken stipt na te komen.
We starten stipt op het afgesproken uur. Te vroeg aanbellen kan de vorige klant/sessie verstoren. Indien de klant te laat op afspraak komt wordt de sessietijd ingekort zodat volgende klanten, op de agenda, niet dienen te wachten.

 

BELET EN ANNULATIES

coaching, hypnose, individuele trajecten & online trajecten

Afspraken kunnen ten laatste 1 week vooraf op geannuleerd worden per e-mail of telefoon.
SMS of wattsapp komt niet in aanmerking voor communictie rond belet en annulaties.
Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt het honorarium (van 1 sessie) in rekening gebracht, behalve in geval van ziekte van de klant of betrokkenhied bij een verkeersongeval.

 

Bij annulatie wordt een vervangende afspraak gemaakt op basis van beschikbaarheid.
De coach houdt zich het recht voor een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht.
De klant wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld.
De coach zal andere data aanbieden.
De klant heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

 

Onderbreken van een individueel of online traject

Indien de deelnemer ten gevolge van een overmachtssituatie tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om het coachingstraject te volgen  en in die zin genoodzaakt is een coachingstraject te onderbreken, kan deze op een later tijdstip worden verder gezet. In dit geval is een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst van Daphne Langedijk vereist.

 

Stopzetten van het traject

Indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet alle coaching momenten bijwoont of het traject voortijdig stopt, wordt het bedrag niet aangepast en wordt er geen geld teruggestort. De deelnemer kan evenwel opteren voor een ander traject – op te starten binnen een maand na de stopzetting.


Wanneer de coach overtuigd is, om welke reden dan ook, de klant niet verder te kunnen coachen, dan wordt dit tussen de partijen besproken en wordt de coaching eventueel voortijdig beëindigd. De klant heeft in dit geval recht op een terugbetaling van de nog niet voltooide sessies.

 

BETALINGEN

Een losse sessie wordt per keer afgerekent na afloop van de sessie. Een traject wordt volledig betaald bij aanvang van de eerste sessie. Een online traject is enkel toegankelijk na betaling via de website.

Een particulier intakegesprek wordt contant betaald na het intakegesprek.

Professionele intakegesprekken worden vooraf afgesproken en betaald binnen 14 dagen na ontvangst factuur.

 

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.